સંપર્ક

શેઠ ધનજીશા રૂસ્તમજી ઉમરીગર મેમોરિયલ સ્કૂલ ગુજરાતી માધ્યમ પ્રાથમિક વિભાગ

જૂના જકાત નાકા,
ગોકુલ રો-હાઉસ પાછળ,
ઉમરા,
સુરત-395007,
ગુજરાત,ભારત॰

Ph.: +91 261 22 20 545
Email: shethdhanjisha@yahoo.com

    captcha