પ્રવેશ માહિતી

પ્રવેશ પ્રક્રિયા:

અન્ય શાળામાથી અત્રેની શાળામાં ધોરણ : ૯ અને ૧૦  અને ૧૨ કોમર્સ માં   પ્રવેશ મેળવવા અત્રેની શાળાની પ્રવેશ પરીક્ષા ઉતીર્ણ કરવાની રહેશે . ધોરણ ૧૧ કોમર્સ માં   પ્રવેશ મેળવવા  ધોરણ ૧૦ બોર્ડના પરિણામ ને આધારે બનેલા મેરીટ લિસ્ટ મુજબ ઉતરતા ક્રમમા પ્રવેશ મળશે . પ્રવેશ માટેનો  આખરી નિર્ણય શાળાના આચાર્ય અને સંચાલક મંડળ નો રહેશે .

બિડણો:

 

પ્રવેશ ફોર્મ:

Higher Secondary Form

Secondary Form