શાળા વિશે

શાળા વિશે માહિતી:

 

શાળાનો સમય:

વિભાગસમય
(સોમવાર થી શુક્રવાર )
સમય
(શનિવાર )
માધ્યમિક 12 : 30 થી 5 : 457 : 30 થી 11 : 20
ઉચ્ચતર માધ્યમિક 12 : 30 થી 5 : 457 : 30 થી 11 : 20

બોર્ડ જોડાણ:

વિભાગ બોર્ડનું નામ બોર્ડ જોડાણ નંબર
માધ્યમિકગુજરાત સેકેન્ડરી એન્ડ
હાયર સેકેન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડ(GSEB)
68.371
ઉચ્ચતર માધ્યમિકગુજરાત સેકેન્ડરી એન્ડ
હાયર સેકેન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડ(GSEB)
18.173

શાળાની સિદ્ધિઓ:

 

શાળાના નિયમો: