ડાઉનલોડ

રજાઓની યાદી શાળાકીય પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડરટાઈમ ટેબલઅભ્યાસક્રમપરીક્ષાની માહિતીજુના પ્રશ્નપત્રો અન્ય

માધ્યમિક વિભાગ

વિષય ધોરણ ૯ધોરણ ૧૦
ગુજરાતીsample-filesample-file
અંગ્રેજી sample-filesample-file
ગણિત sample-filesample-file
વિજ્ઞાનsample-filesample-file
હિન્દી sample-filesample-file

ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ

વિષય ધોરણ ૧૧ વાણિજ્ય પ્રવાહધોરણ ૧૨ વાણિજ્ય પ્રવાહ
અંગ્રેજીsample-filesample-file
અર્થશાસ્ત્રsample-filesample-file
નામના મૂળ તત્વો sample-filesample-file
આંકડા શાસ્ત્ર sample-filesample-file
વિષય ધોરણ ૧૧ સામાન્ય પ્રવાહ ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ
ગુજરાતી sample-filesample-file
હિન્દી sample-filesample-file
અંગ્રેજી sample-filesample-file
તત્વ જ્ઞાન sample-filesample-file

માધ્યમિક વિભાગ

વિષય ધોરણ ૯ધોરણ ૧૦
ગુજરાતીsample-filesample-file
અંગ્રેજી sample-filesample-file
ગણિત sample-filesample-file
વિજ્ઞાનsample-filesample-file
હિન્દી sample-filesample-file

ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ

વિષય ધોરણ ૧૧ વાણિજ્ય પ્રવાહધોરણ ૧૨ વાણિજ્ય પ્રવાહ
અંગ્રેજીsample-filesample-file
અર્થશાસ્ત્રsample-filesample-file
નામના મૂળ તત્વો sample-filesample-file
આંકડા શાસ્ત્ર sample-filesample-file
વિષય ધોરણ ૧૧ સામાન્ય પ્રવાહ ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ
ગુજરાતી sample-filesample-file
હિન્દી sample-filesample-file
અંગ્રેજી sample-filesample-file
તત્વ જ્ઞાન sample-filesample-file